logo-header.png

Các chứng nhận chất lượng OVI đạt được

Chứng nhận hệ thống

Tiêu chuẩn Tên Chứng nhận Tải xuống
ISO 9001 : 2015 Chứng nhận hệ thống quản lý Download
14001 : 2015 Chứng nhận hệ thống quản lý Download

Chứng nhận hợp quy

Tiêu chuẩn Tên Chứng nhận Tải xuống
Chứng nhận hợp quy Chứng nhận hợp quy Download

Chứng nhận hợp chuẩn

Tiêu chuẩn Tên Chứng nhận Tải xuống
IEC 60502-1 Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Download
TCVN 5935 -1 Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Download
IEC 60331-21 Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Download
BS 6387 Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Download

Chứng nhận quốc tế

Tiêu chuẩn Tên Chứng nhận Tải xuống
BS 50525-2-31 Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Download
IEC 60227 Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Download
IEC 60502-1 Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Download

Chứng nhận tiêu chuẩn