logo-header.png

Tuyển dụng trợ lý sản xuất

icon-clock-1.svg

Hạn nộp

23/05/2022

Phối hợp với KHSX, Nhận đơn đặt hàng và phản hồi cho kinh doanh

Điều chỉnh kế hoạch, số lượng, loại dây khi có phát sinh từ khách hàng

Kiểm tra, đánh giá nguồn lực con người sản xuất, đảm bảo đủ nhân sự sản xuất cho kế hoạch kinh doanh của công ty.

Duy trì, gia tăng liên kết giữa Bộ phận sản xuất với các bộ phận khác trong công ty.

Tổng hợp, lưu trữ chứng từ, hồ sơ đơn hàng…trong sản xuất.

Cập nhật tiến độ đơn hàng lên Puplic chung

Lập báo cáo kết quả thực hiện tiến độ công việc.Kiểm tra, cân đối vật tư, nguyên vật liệu, và thành phẩm.

Tổng hợp báo cáo năng suất sản xuất trong sản xuất

Tổng hợp báo cáo tỉ lệ sử dụng nguyên vật liệu trên định mức trong sản xuất.

Tổ chức các hoạt động trong Bộ phận sản xuất.

Kiểm tra, giám sát và tổ chức hoạt động 5S trong bộ phận

Lập báo cáo sản xuất theo định kỳ ngày, tuần, tháng (năng xuất, sản lượng, chất lượng).

Thực hiện các báo cáo theo quy định hoặc theo yêu cầu đột xuất của Giám Đốc Sản Xuất


Nộp CV tuyển dụng